ชักแม่น้ำทั้ง5

แม่น้ำทั้ง5ที่ข้าเคยชัก
ยังไม่เท่าหญิงน่ารักที่ชักให้ข้า